952 97 000 hjelp@ddv.no

Helse og omsorg

Helse- og omsorg i kommunal sektor består av oppgaver knyttet til helsetjenester, rus- og psykisk helsebehandling, eldreomsorg og sosiale tjenester.

Kommunene må møte en økende andel av antall personer som mottar institusjons- og hjemmetjenester. Fagområdet er i stor utvikling med økende bruk av tekniske hjelpemidler, eksempelvis knyttet til velferdsteknologi.

Kompetansenettverket (KNV) for helse og omsorg evaluerer hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg IKT for å sikre utvikling av gode, helhetlige helse- og omsorgstjenester for innbyggerne. Kompetansenettverket følger med på nasjonale føring fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, og erfaringer fra tiltak i andre kommuner.

I tillegg til å jobbe med strategier for digitalisering av helse og omsorg, velger kompetansenettverket ut medlemmer til prosjektgrupper når konkrete digitaliseringsprosjekter skal iverksettes. Dette gjelder større fellesprosjekter for kommunene samt pilotprosjekter i utvalgte kommuner.

I 2017 ble det gjennomført en felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi på Agder, der DDV-kommunene deltok.  Det blir i 2018 stor fokus på innkjøp, installasjon og opplæring av velferdsteknologi i de ulike kommunene, med mål om at dette blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Kompetansenettverket for fagområde helse og omsorg består av kommunalsjefer i DDV-kommunene og møtes 3-4 ganger i året med fokus på strategiske valg av felles løsninger og erfaringsutveksling innen sektoren.

Deltakere:

Heidi Henanger Haven, Mandal kommune (leder)
Tom Valand, Audnedal kommune
Anne-Margrethe T. Johnsen, Farsund kommune
Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune
Jerry Brastad, Hægebostad kommune
Anne Berit Åtland Hansen, Kvinesdal kommune
Jon Buestad, Lindesnes kommune
Kjell Rune Olsen, Marnardal kommune
Dagne Ropstad, Åseral kommune