952 97 000 hjelp@ddv.no

DDVs digitaliseringskonferanse

 

12. – 13. mars 2020

 

Lindesnes Havhotell, Båly

 

PROGRAM/TEMA

Dag 1 (12. mars): Nye muligheter

9.00 – 9.30
Registrering.

9.30 – 9.45
Velkommen v/ August Salvesen, styreleder i DDV. 

9.45 – 10.15
Hva har skjedd siden sist?
 

 • DDV-samarbeidet og organisering DDV v/ Odd-Lasse Worum
 • Løsninger og digitaliseringstiltak med presentasjon av utvalgte prosjekter:
  • Saksbehandling, eByggesak, arkivering v/ Ingrid Omland Olsen og Karina Hillesund Larsen
  • Ressursstyring, turnus, vikar og timehåndtering v/ Ania Mendoz og Janne M. Heddeland
 • Presentasjon av kandidater til DDVs Digitaliseringspris v/ Møyfrid Kårstad

10.15 – 10.30
Pause

10.30 – 12.00
Digitaliseringsstrategi for stat og kommune v/ Paul Chaffey, statssekretær.
Regjeringen og KS har gått sammen om en felles strategi for digitalisering av offentlig sektor – Én digital offentlig sektor. Paul Chaffey var sentral i utarbeidelse av digitaliseringsstrategien og vil presentere sentrale mål og hvilken betydning strategien får for kommunene.

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.00
Oddbjørn Bruland, professor NTNU

Kan ny teknologi gi oss bedre varsling og innsikt ved en naturkatastrofe?
Flom er kostbart og kan være farlig. Gjøres de riktige grepene, kan enkle tiltak spare kommunene for store materielle skader, kanskje også tap av menneskeliv.

14.00 – 14.40
Elise Lindeberg, avdelingsdirektør NKOM
Den digitale grunnmuren – hvordan digitaliseringen påvirker sikkerhetstenkningen i samfunnet.
Sikkerhetsavdelingen i NKOM har ansvar for å utarbeide nasjonale krav til sikkerhet og robusthet. Elise Lindeberg vil i sin presentasjon fokusere på digital sikkerhet for kommuner, medarbeidere og innbyggere.

14.40 – 15.00
Pause – m/ litt å bite i.

15.00 – 16.30
Rana Shahzad, teknologidirektør i Microsoft.
Samhandling og muligheter med teknologiskifte.

16.30 – 17.00
Vrimleareal – presentasjon av pågående prosjekter.

17.00
Avslutning dag 1.

19.00
Middag.

Dag 2 (13. mars): Digital samskapning  

8.30 – 8.45
Introduksjon til andre dag.

8.45 – 10.15
Hvordan kan nasjonale fellesløsninger bidra i utvikling av kommunale tjenester? v/ Mari Forberg Jøndal og Bredo Swanberg, Digitaliseringsdirektoratet.
Digitaliseringsdirektoratet, bestående av tidligere Difi og Altinn, ble etablert 1.1.20 for å få til raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Innlegget vil fokusere på følgende;

 • Innhenting av samtykke og fullmakter
 • God og helhetlig tilgangsstyring
 • Nye muligheter i utviklingsplattformen i Altinn og eInnsyn for kommunemarkeder

 

Parallellsesjoner: Kl. 10.30 – 12.00

Parallelle sesjoner med gruppearbeid. Deltakerne melder seg på en av sesjonene.

Sesjon A: ETT DIGITALT AGDER

Innledning v/ Camilla Dunsæd, kommunedirektør Kristiansand kommune.

Ett digitalt Agder:

 • Bakgrunn og formål
 • Rolle og omfang
 • Forslag til organisering

Diskutere behov og DDVs rolle i Ett digitalt Agder.

Koordinator: Bernhard Nilsen, kommunedirektør Flekkefjord kommune

Sesjon B: EN ENKLERE HVERDAG

Innledning v/ Reidun Rasmussen, fagleder Farsund kommune.

 • Utnyttelse av teknologi for å gi brukerne økt selvstendighet og frihet.
 • Erfaringer fra andre tiltak i Farsund kommune og øvrige kommuner.

Koordinator: Anne-Margrethe Tjøtta Johnsen, omsorgssjef Farsund kommune

Sesjon C: DIGITALISERING AV SKOLEN 

Innledning v/ Rune Bruskeland, kommunalsjef for oppvekst, Lindesnes kommune

 • Planer og visjoner for Lindesnes kommune.
 • Fagfornyelsen, ny læreplan for oppvekst, hvordan følge opp i praksis?
 • Diskutere lokale tiltak i DDV-kommunene.

Koordinator: Bjørn Arild Frestad, rektor Liknes skole, Kvinesdal

Sesjon D: INNBYGGEREN I SENTRUM

Innledning v/ Ann-Helen Moum, digitaliseringssjef Kristiansand kommune.

 • Hvordan sikre at innbyggeren er i sentrum ved tjenesteutvikling av kommunen.
 • Hvordan involvere ulike innbyggergrupper?
 • Innbyggerdialog i «nettrollenes tidsalder».
 • Erfaringer fra kommunene.

Koordinator: TBA

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.45
Bruk av ny teknologi for kultur v/ Leon Bang-Hetlevik, Lindesnes kommune.
Innlegget vil gjennomgå bruk av AR (augmented reality eller utvidet virkelighet) i bibliotek. I tillegg vil Leon presentere digitaliseringsmuligheter i bibliotek og kultur generelt.

13.45 – 14.30
Oppsummering og veien videre i DDV-samarbeidet.

 • Tiltak, forutsetninger for å ta ut gevinster.
 • Mål, arbeid med handlingsplan basert på strategien Én digital offentlig sektor.
 • Kåring av DDVs Digitaliseringspris 2019.
 • Oppsummering v/ August Salvesen, styreleder DDV.