952 97 000 hjelp@ddv.no

Avdelingene i DDV

Brukerhjelp består av ni ansatte, og er kontaktpunktet for alle ansatte i de ni DDV-kommunene, samt øvrige kunder.

Avdelingen tar imot og behandler henvendelser fra rundt 14.000 brukere – både administrativt ansatte og skoleelever. Vi startet opp 1. januar 2015, og i vårt første driftsår tok vi imot og behandlet nærmere 14.000 henvendelser. I 2016 steg antallet henvendelser til 19.000, og i 2017 til 24.000.

Vi har flere kanaler for kontakt. En serviceportal, epost, chat, telefon og Facebook. Serviceportalen gir mulighet for selvbetjening på blant annet bestillinger, brukerhåndtering og veiledninger. Mer informasjon om dette finner du ved å klikke på «Brukerhjelp» i menyen øverst på siden, og så velge «Gå til Serviceportalen».

Åpningstid for brukerhjelp er fra 07.30 til 15:30, mandag til fredag.

Vi har etablert en vaktordning som dekker kveld, natt, helg og helligdager. Ordningen gjelder kun ved alvorlige feilsituasjoner, og er for helse og omsorg, teknisk drift og krisestab.

Avdelingsleder er Eirin Lunde.

Klient og skole består av syv ansatte og syv lærlinger. Avdelingen er ansvarlige for valg av løsninger og modeller av klienter, samt oppsett (tanking) på disse, og skal i tillegg sikre optimal bruk av valgte løsninger i skolen.

Andre oppgaver er utskriftsløsning og skrivere, flere ulike typer klienter som telefon/nettbrett, og de har også den utegående servicen som retter feil ute på arbeidsplassene.

Avdelingsleder er Ronald Braun.

Server og nettverk består av ti ansatte, og er ansvarlige for drift og overvåkning av felles datasenter og all infrastruktur for alle DDV-kommunene. Avdelingen har i tillegg rådgivningsoppgaver mot kommunene på tilrettelegging/utbygging av infrastruktur i forbindelse med nybygg og/eller omlegging av infrastruktur.

Fra oppstart 01.01.2015, har avdelingen kjørt store prosjekt knyttet til migrering av eksisterende server- og nettverksmiljø fra DDV-kommunene til nytt felles datasenter.

Parallelt bygges det også et nytt datasenter, hvor nye felles tjenester vil bli tilgjengeliggjort etter hvert som konsolideringsprosjektene blir ferdigstilt.

Dette genererer også behov for betydelige endringer i nettverksstrukturen i DDV-kommunene som gjøres parallelt med ovenstående arbeid.

Avdelingsleder er Frank Kirkeng.

DDV Strategi består av seks ansatte. Selskapet har ansvaret for prosjektledelse av interkommunale prosjekter, bestilling og forvaltning av kommunens løsninger og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet.

DDV-kommunene ønsker å være i front for å møte fremtidens krav om utvidede tilbud og nye digitale tjenester.  I samarbeid med sentrale aktører har vi fokus på langsiktig og helhetlig tenkning rundt utvikling av nye digitale innbyggertjenester. En viktig oppgave blir å følge med på trender og nasjonale føringer på de ulike områdene. Strategi og innovasjon utarbeider digitaliseringsstrategi for selskapet.

Prosjektledelse av interkommunale prosjekter som vil påvirke IKT-driften er en sentral oppgave for Strategi og innovasjon. Prosjekter kjøres etter prosjektmetodikken Prosjektveiviseren fra Difi, og utføres i aktivt samarbeid med representanter fra de ulike kommunene.

Avdelingsleder er Møyfrid Kårstad.